Electro Kaubad OÜ

PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

 

Müügitingimustega nõustumisel kinnitab Ostja, et ta on tutvunud Electro Kaubad OÜ privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ja aktsepteerib neid täielikult ja mööndusteta. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta.

Kogume isikuandmeid, kliendiga ühenduse võtmiseks ning parema teeninduse tagamiseks.

Electro Kaubad OÜ töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (sh mobiiltelefoni number), sünniaeg, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), elektronposti aadress, Kauba tarnimise viis, Kauba eest tasumisel kasutatud makseviis.  

Ostja poolt tarbijakrediidi taotlemise korral töötleb Digiteks OÜ Ostja poolt Kodulehe kaudu esitatud järelmaksu taotluse krediidiandjale edastamiseks, Järelmaksu lepingu sõlmimiseks ning Järelmaksu lepingu täitmisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus mahus lisaks Müügitingimuste punktis 16.2. loetletule veel järgmisi Ostja isikuandmeid: dokumendi number, ülalpeetavate arv, perekonnaseis, haridustase, tööandja, ametinimetus, tööle asumise aeg, sissetuleku suurus, sissetuleku allikas, andmed laenu- ja liisingukohustuste kohta (sh laenu või liisinguandja nimi, kohustuse jääksumma, igakuise makse suurus), eluaseme liik, andmed avaliku võimu oluliste ülesannete täitmise kohta tarbijakrediidi (järelmaksu) taotleja, tema pereliikme või lähedase kaastöötaja poolt.

Electro Kaubad OÜ töötleb Ostja isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ja üksnes Kodulehe vahendusel Müügilepingute sõlmimiseks ja täitmiseks ning Kodulehe kasutamisega seotud õiguste ja kohustuste tagamiseks vajalikus ulatuses. Electro Kaubad OÜ võib kasutada Ostja isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Electro Kaubad OÜ ei edasta, müü ega avalikusta kogutud isikuandmeid Ostja eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on seadusest tulenev kohustus või kui Müügitingimustes on sätestatud selline õigus. 

Meie kodulehel koguvad infot küpsised.

Kogume ka isikustamata andmeid ehk siis infot selle kohta, kuidas käib üldine liikuvus meie kodulehel.

Kliendipoolsel loal kasutame konaktandmeid, et teavitada oma veebipoe külalisi parimatest pakkumistest.

Kauba eest tasumisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ning krediitkaardiga tasumisel ka rahvusvahelist internetiostude turbesüsteemi „Verified by VISA” ja „MasterCard SecureCode”, tingimusel, et Ostja poolt Kauba eest tasumiseks kasutav krediitkaart on seotud turvalise internetiostude programmiga. Electro Kaubad OÜ kliendi sisestatud pangarekvisiite ega krediitkaardi andmeid ei näe, ega salvesta. Pangalingi kaudu tasumisel suunatakse Ostja Kodulehelt automaatselt Ostja valitud panga internetipanka maksmisele.

Kui Ostja valib Kauba tarneviisiks pakiautomaadi, kulleri või lunapaki, siis on Electro Kaubad OÜ-l õigus edastada pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajale Ostja isikuandmed mahus, mis on vajalik Kauba Ostjani toimetamiseks. Electro Kaubad OÜ poolt kasutatavate pakiautomaadi teenuse ja kullerteenuse osutajate nimekiri ühes kontaktandmetega on kättesaadav transpordi info alt.

Kui Ostja soovib saada Electro Kaubad OÜ-lt  kaupade pakkumisi ja uudiskirju, tuleb Ostjal selle kohta teha tellimuse esitamise lehel vastavas aknas linnukesega märge, millega Ostja annab Electro Kaubad OÜ-le nõusoleku Electro Kaubad OÜ pakkumiste ja uudiskirjade saatmiseks elektronposti teel. Ostja poolt tellimuse tegemisel Electro Kaubad OÜ-le avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised ja uudiskirjad edastatakse Electro Kaubad OÜ nimel. Kui Ostja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Electro Kaubad OÜ pakkumisi ja uudiskirju on Ostjal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises või uudiskirjas toodud vastavat hüperlinki. 

Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. 

Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Ostjal õigus saata Electro Kaubad OÜ-le e-kiri e-posti aadressile epood@elektroonika.com

VASTUTUS JA VÄÄRAMATU JÕUD 

Electro Kaubad OÜ ei vastuta ühelgi juhul:

kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või pangalingi- või krediitkaardimakse ja sellest tulenevalt Müügilepingu sõlmimine võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või pangalingi- või krediitkaardimaksega seoses tekib probleeme, on Ostja kohustatud teatama neist viivitamatult Electro Kaubad OÜ-le

Ostjale tekitatud kahju eest, kui Ostja identiteeti kasutab teine isik.

Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Müügilepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

Electro Kaubad OÜ ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest või Ostja enda vastuvõtuviivitusest, milleks on muuhulgas Ostja poolse Müügilepingu järgse sobiliku vastuvõtja puudumine Kauba üleandmise asukohas selleks ettenähtud ajal.

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostjale ühelgi juhul mistahes mittevaralist kahju või kolmandale isikule makstud mittevaralise kahju hüvitist, samuti mistahes kaudset kahju (näiteks saamata jäävat tulu). 

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostja kahju, mis tekib põhjusel, et Ostja võttis enda peale kolmandate isikute ees Kaubaga seoses mistahes kohustusi (näiteks kohustust Kaup kolmandale isikule võõrandada, pantida, üle anda vms).

Electro Kaubad OÜ ei kompenseeri Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

Electro Kaubad OÜ ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjal tulenevalt asjaolust, et Electro Kaubad OÜ on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.