Hakklihamasina tera Zelmer, Bosch No:8 10003883
  search
  • Hakklihamasina tera Zelmer, Bosch No:8 10003883

  Hakklihamasina tera Zelmer, Bosch No:8 10003883

  20,32 €
  Olemas kaupluses Electro

  STOCK9203

  Kogus
  Olemas kaupluses Electro

  Asendab 00755472  tera

  MFW3910W/02
  MFW3X10B/02
  MFW3X10W/02
  MFW3X13B/02
  MFW3X13W/02
  MFW3X14B/02
  MFW3X14W/02
  MFW3X15B/02
  MFW3X15W/02
  MFW3X17B/02
  MFW3X18B/02
  MFW3X18W/02
  ZMM1008S/05
  ZMM1008SRU/05
  ZMM1008SUA/05
  ZMM1008XRU/05
  ZMM1082SUA/05
  ZMM1082SUA/06
  ZMM1083SRU/05
  ZMM1083SRU/06
  ZMM1083SUA/05
  ZMM1084I/05
  ZMM1084L/05
  ZMM1084LUA/05
  ZMM1084S/05
  ZMM1084X/05
  ZMM1089L/05
  ZMM1089S/05
  ZMM1089SRU/05
  ZMM1184X(00)
  ZMM1184X/05
  ZMM1208S/05
  ZMM1208SUA/05
  ZMM1208SUA/06
  ZMM1282LUA/05
  ZMM1282LUA/06
  ZMM1282S/05
  ZMM1283I/05
  ZMM1283LUA/05
  ZMM1283LUA/06
  ZMM1283S/05
  ZMM1283SRU/05
  ZMM1284I/05
  ZMM1284L/05
  ZMM1284LUA/05
  ZMM1284S/05
  ZMM1288S/05
  ZMM1289SRU/05
  ZMM1289SRU/06
  ZMM1289SUA/05
  ZMM1488X/01
  ZMM1508L/01
  ZMM1508LRU/01
  ZMM1508LUA/01
  ZMM1508S/01
  ZMM1508SRU/01
  ZMM1508SUA/01
  ZMM1509LRU/01
  ZMM1583S/01
  ZMM1583SRU/01
  ZMM1583SRU/06
  ZMM1583SUA/01
  ZMM1584S/01
  ZMM1584SUA/01
  ZMM1584XUA/01
  ZMM1588I/01
  ZMM1588LRU/01
  ZMM1588LRU/06
  ZMM1588S/01
  ZMM1588SRU/01
  ZMM1589I/01
  ZMM1589LUA/01
  ZMM4048W/01
  ZMM4048W/06
  ZMM4080W/01
  ZMM4080W/06
  ZMM4098W/01
  ZMM4098W/06
  ZMM4198X/01
  ZMM4198X/06
  ZMM4248W/01
  ZMM4248W/06
  ZMM4280W/01
  ZMM4280W/06
  ZMM4282W/01
  ZMM4282W/06
  ZMM4283W/01
  ZMM4283W/06
  ZMM4288W/01
  ZMM4288W/06
  ZMM5548W/01
  ZMM5548W/06
  ZMM5580W/01
  ZMM5580W/06
  ZMM5588W/01
  ZMM5588W/06
  ZMM5598W/01
  ZMM5598W/06
  ZMM5688X/01
  ZMM5688X/06  Z 8868; ZMM 0908/ 0983/ 0984/ 1008/ 1082/ 1083/ 1084/ 1089/ 1094/ 1105/ 1180/ 1182/ 1183/ 1184/ 1188/ 1189/ 1486/ 1488/ 1508/ 1509/ 1582/ 1583/ 1584/ 1585/ 1586/ 1587/ 1588/ 1589/ 1593/ 1594/ 1596/ 1597/ 1598/ 2008/ 2080/ 2084/ 2088/ 2089

  ZELMER:

  ZMM1008S(01) (887.8), ZMM1589I(01) (987.89), ZMM1089L(02) (887.89), ZMM1282L (MM1200.82) (5900215022222), ZMM1089SRU (887.89) (5900215025131), ZMM2089XUA/01 (MM2000.89), ZMM1289SUA (MM1200.89) (5900215028309), ZMM2008X/01 (MM2000.80) (5900215029009), ZMM1089LUA(01) (887.89), ZMM1008SUA (887.8) (5900215027784), ZMM1284S (MM1200.84) (5900215022277), ZMM1084IUA(01) (887.84), ZMM2084XRU/01 (MM2000.84), ZMM1289IRU (MM1200.89) (5900215025506), ZMM1008SRU(01) (887.8), ZMM1089IUA(02) (887.89), ZMM1089SRU(02) (887.89), ZMM1283IRU (MM1200.83) (5900215025414), ZMM1282LRU (MM1200.82) (5900215025391), ZMM1587SUA (987.87) (5900215028040), ZMM2008X (MM2000.80) (5900215029009), ZMM1582SUA (987.82) (5900215027944), ZMM1588S (987.88) (5900215022680), ZMM1294SRU (MM1200.94) (5900215029573), ZMM1083SRU (887.83) (5900215025087), ZMM1288IUA (MM1200.88) (5900215028255), ZMM1589S(01) (987.89), ZMM1008SRU(02) (887.8), ZMM1008S (887.8) (5900215022475), ZMM1597SRU/01 (987.97), ZMM1084LUA(01) (887.84), ZMM1588IRU (987.88) (5900215025292), ZMM1008XRU(01) (887.8), ZMM2084XUA/01 (MM2000.84), ZMM1084L(01) (887.84), ZMM1282S (MM1200.82) (5900215022215), ZMM1089IRU(01) (887.89), ZMM1089IRU (887.89) (5900215025148), ZMM1284IUA (MM1200.84) (5900215028224), ZMM1089LRU(01) (887.89), ZMM2088XRU (MM2000.88) (5900215025520), ZMM0908XRU(01) (886.8), ZMM1588MUA (987.88MMSL) (5900215028095), ZMM1589SUA(01) (987.89), ZMM1589L (987.89) (5900215023748), ZMM1008X(01) (887.8), ZMM1208SUA (MM1200.80) (5900215028156), ZMM1588I (987.88) (5900215022703), ZMM1208LUA (MM1200.80) (5900215028149), ZMM1084I(02) (887.84), ZMM1208IUA (MM1200.80) (5900215028132), ZMM1008SUA(01) (887.8), ZMM1084LUA(02) (887.84)

  BOSCH:

  MFW26070/01, MFW26070/02

  Bosch Siemens:

  ZMM1089S/00, ZMM1584SRU/00, CMM1588S/01, PI7000/01, ZMM1084X/02, ZMM1508LRU/01, ZMM1008XRU/02, ZMM1284L/00, ZMM1588XRU/00, ZMM1508L/00, Z88684MP/01, ZMM2089XUA/01, Z8868SL/01, ZMM0908GRU/01, ZMM1589IUA/01, ZMM0908SRU/01, ZMM1588LUA/00, ZMM0908XRU/01, ZMM0983SRU/01, ZMM2008XUA/00, ZMM0908GRU/00, ZMM1589IRU/01, ZMM1484SRU/00, ZMM0983SUA/01, ZMM1099IRU/00, ZMM0984SRU/01, ZMM1284IUA/00, ZMM1008S/01, ZMM1282SUA/00, ZMM1586S/01, ZMM1585SUA/00, ZMM1008SRU/00, ZMM1288I/00, ZMM1008SRU/02, ZMM1008SUA/01, ZMM1008X/00, ZMM1582SRU/01, ZMM1089S/02, ZMM1008X/02, ZMM1008XRU/01, ZMM1008XUA/01, ZMM1588L/00, ZMM1282SRU/00, ZMM2088XRU/00, ZMM1082SUA/00, ZMM1585SRU/00, ZMM1083S/01, ZMM1084IUA/01, ZMM1083SRU/00, ZMM1084LRU/02, ZMM1582S/01, ZMM1083SRU/02, ZMM1083SUA/01, ZMM1083SUA/02, ZMM1084LRU/00, ZMM1084XUA/02, ZMM1084I/01, ZMM1084IRU/00

  CONSTRUCTA:

  CMM1588S, CMM1588S/01

  PROFILO:

  PMM1584S/03, PMM1589S/02, PMM1584S/01 (4242006246167), KM1550/04, PMM1584S/02, KM1550/02, PMM1589S/01, KM1550/03, KM1550/01

  UFESA:

  PI7000/01  ZELMER
  10003883
  5 tk